ကရင်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စိးပွါးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ဦးအိုက်ကျန်ခမ်းဦးစောထူးကပေါ်ဦးစောဇော်ဝင်း
ဗိုလ်မှူး ဇော်လတ်ဝင်းဦးသန့်ဇင်အောင်