ကရင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်သားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ဦးခွန်စိုးနိုင်ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့်ဦးစောဇော်ဝင်း
ဦးစောထူးကပေါ်ဦးစောမြထွန်းဦးစောလှမြင့်
ဦးတင်မျိုးဦးဦးမင်းကျော်မျိုးထွဋ်ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း