ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

ကော်မတီသည် လွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်း များက အခါအားလျော်စွာပေးခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို –

           (က)   ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက် တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊

           (ခ )   ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆွေးနွေးခွင့် ရှိသည်။

ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အပါအဝင် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာပေးခဲ့သော အာမခံချက်များ ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံ ချက်များကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ / မရှိ စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကော်မတီသည် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် အထောက် အကူပြုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ၏ ဆောက်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာကို ကော်မတီသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။ ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဌကို တာဝန်ခံရမည်။

           ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်း တင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။

ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများနှင့် အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။ ကော်မတီဝင်များသည်-

           (က)   ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွှတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရှိသည်၊

           (ခ )   ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏  လွှတ်တော်ကော်မတီ  အများဆုံးသုံးခုထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့်ရှိသည်။   

           (ဂ )   ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ  နုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် ဥက္ကဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

           ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။