တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

ကော်မတီသည် လွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အပါအ၀င် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာပေးခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ / မရှိ စိစစ်ပြီး အောက်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော် သို့ တင်ပြရမည်။

(က)     လွှတ်တော်တွင်  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ  မေးမြန်းခဲ့သည့် အဆိုများ၊ ကြယ်ပွင့်ပြ၊ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အပါအ၀င် ပြည်နယ်အဆင့်  အဖွဲ့အစည်းများက ပေးခဲ့သောအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များကို မည်သည့်အခြေအနေထိ ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း၊

(ခ)       အဆိုပါအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အပါအ၀င် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်လျှင် ထိုသို့          ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက် ပြီးစီး ခြင်း ရှိ / မရှိ။

(ဂ)      ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ပြည်သူများ၏တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာ များအားစနစ်တကျ စိစစ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လိုအပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တာ၀န်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍စုံစမ်းမေးမြန်းရမည်။

ကော်မတီသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအ​ဝေးကျင်းပခဲ့စဉ်က မေးခွန်းများအား ဖြေကြားချက်များနှင့် အဆိုများအပေါ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းချက် များအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု နောက်ဆုံးအခြေအနေကို စိစစ်ပြီး ပြည်နယ် လွှတ်တော်သို့ အစီအရင်ခံတင်ပြရမည်။

           ကော်မတီဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) ကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင် တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။ ကော်မတီဝင် များသည် အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သဘောကွဲလွဲချက်များ ရှိပါက ထိုကွဲလွဲချက်များကိုပါ ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာနှင့် ပူးတွဲ ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကော်မတီသည် အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီးနောက် ကော်မတီဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင်တစ်ဦးသည် ဥက္ကဌက သတ်မှတ်သောနေ့တွင် အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။ ယင်းအဆို အတည်ဖြစ်ပြီးသောအခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို မိမိတို့၏ ယူဆချက်များ၊ ထင်မြင်ချက် များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပေးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်များ မပြုလုပ်ရ။ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) ကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင် တစ်ဦးသည် အစီရင်ခံစာကို  ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။  ကော်မတီသည် ပြည်နယ် လွှတ်တော်က သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်။