တိုင်ကြားစာဌာနသို့ တင်ပြတိုင်ကြားလာခဲ့သော(၂၀၁၆၊၂၀၁၇၊၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉) ခုနှစ်များရှိ တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု စာရင်းချုပ်

(၂၀၁၆)ခုနှစ်အတွင်းရှိ တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုစာရင်းချုပ်
၁။စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးပြတ်ပြီးဖြစ်သည့် တိုင်ကြားစာ(၃၁)စောင်
၂။သက်ဆိုင်ရာဌာန / အဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းထားရှိသည့် တိုင်ကြားစာ(၂၃)စောင်
၃။ကော်မတီသို့ မိတ္တူပေးပို့လာသော တိုင်ကြားစာ(၇၉)စောင်
(၂၀၁၆)ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း(၇၉)စောင်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းရှိ တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုစာရင်းချုပ်
၁။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းထားရှိသည့်တိုင်ကြားစာ(၃၁)စောင်
၂။စိစစ်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့် တိုင်ကြားစာ(၅၁)စောင်
၃။သက်ဆိုင်ရာဌာန / အဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းထားရှိသည့် တိုင်ကြားစာ(၅)စောင်
၄။မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသည့် တိုင်ကြားစာ(၁၁)စောင်
(၂၀၁၇) ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း(၉၈)စောင်
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းရှိ တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုစာရင်းချုပ်
၁။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းထားရှိသည့်တိုင်ကြားစာ(၆၄)စောင်
၂။စိစစ်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့် တိုင်ကြားစာ(၅၇)စောင်
၃။မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသည့် တိုင်ကြားစာ(၅၆)စောင်
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း(၁၇၇) စောင်
(၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွင်း (၁)လပိုင်းမှ (၅)လပိုင်းအထိ တိုင်ကြားစာများအပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု စာရင်းချုပ်
၁။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းထားရှိသည့်တိုင်ကြားစာ(၁၇)စောင်
၂။စိစစ်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့် တိုင်ကြားစာ(၄၀)စောင်
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း(၅၇) စောင်

တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း                –        (၄၆၅)စောင်

(မှတ်ချက်     –        (၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉)()နှစ်စာ မိတ္တူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာများ မပါဝင်ပါ)