အဓိကစံနှုန်းများ

ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြည်နယ် လွှတ်တော်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များ အောင်မြင်မှုရရှိရန်  ပြည်နယ် လွှတ်တော်သည် အောက်ဖော်ပြပါစံနှုန်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

၁။           လွတ်လပ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု၊

၂။            ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ တန်းတူညီမျှမှု၊ မတူညီ ကွဲပြားမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုတို့ကို လေးစားမှု၊

၃။           တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပြောင်းလဲလာသော အခြေအနေတွင် တိကျ မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု၊

၄။           သမာသမတ်ကျမှုနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊

၅။           ပြည်သူ့အခွန်ဘဏ္ဍာများကို သုံးစွဲရာတွင် ထိရောက်အကျိုးရှိမှု၊

၆။           အများဆန္ဒနှင့်အညီ ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊

၇။          စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အများအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်မှု။