ဦးတည်ချက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည်  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသော အာဏာကို အပြည့်အဝအသုံးချပြီး ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများက လိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းအားဖြင့် ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်သည်။