ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၏ NAS ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၏ NAS ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကို ၂၅.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၆.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ လွှတ်တော်ရုံး E-Library ခန်းမ၌ နေ့စဉ် ၁၀၀၀ နာရီ မှ ၁၂၀၀ နာရီထိ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးရှိ ဌာနစု အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများအား
ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.