ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဘားအံ ဇူလိုင် ၂၆

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏
တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်း
စစ်ဆေးခြင်းအား (၂၆.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့
တွင်တိုင်ကြားစာကော်မတီမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ
သည်အချင်းဖြစ်ပွားရာနေရာဖြစ်သော ဘားအံမြို့၊လှာကမြင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်၊လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ထီလုံကျေးရွာအုပ်စုတို့ရှိ အချင်းဖြစ်မြေနေရာအား သွားရောက်၍
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.