မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၄)

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရေး။

ရည်မှန်းချက် (၄)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၄.၁။   လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်း များကို အစီအစဉ်များ စနစ်တကျရေးဆွဲ၍ လွှတ်တော် Calendar အဖြစ် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်၊

၄.၂။    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်သွားစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစံနမူနာ နှင့် ကျင့်ဝတ်ကို သုံးသပ်ချမှတ်ရန်၊

၄.၃။   တိုင်းဒေသကြီး/  ပြည်နယ်လွှတ်တော်အချင်းချင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်၍ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံများကို စံနမူနာယူ ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၄.၄။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား  ဥပဒေဆိုင်ရာ၊  ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ၊ အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ICT နည်းပညာဆိုင်ရာများ နားလည်သိရှိ စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလွှတ်တော် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၄.၅။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်  အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုချမှတ်ထားသည့်ချီးမြှင့်စရိတ်များ၊ ခံစားခွင့်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊  သက်သာခွင့်များနှင့် အခွင့်အရေးများကို   စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.