မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၅)

လွှတ်တော်ကော်မတီများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

ရည်မှန်းချက် (၅)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၅.၁။   လွှတ်တော်ကော်မတီများအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို အစဉ်သုံးသပ်၍  ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

၅.၂။   စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတာဝန်များ ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

၅.၃။   အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကော်မတီအစီရင်ခံစာများ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန်၊ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့်      E-Government လုပ်ငန်းများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၅.၄။   လွှတ်တော်ကော်မတီများအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုအကျိုးရှိစေရန်၊

၅.၅။   လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မှတ်တမ်းတင်ရန် ကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေရန် ကိစ္စရပ်များအတွက် လုံလောက်သော အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.