မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၆)

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေး။

ရည်မှန်းချက် (၆)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၆.၁။   လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများ ရာထူးအလိုက်ရှိသင့်သည့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု များကို သင်တန်းများပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများအလှည့်ကျ တက်ရောက်နိုင်ရန်စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသွားရန်၊

၆.၂။   ထိရောက်ကျစ်လျစ်သော ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် စနစ်တကျ တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်သွားရန်၊

၆.၃။   လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏  ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပြင်  အခြား  လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအတတ်ပညာများရရှိရန် အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ဖိတ်ကြား၍ ရုံးတွင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၆.၄။   လွှတ်တော်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း များအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့်နည်းပညာ၊ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

၆.၅။   လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်သည့်လစာ၊ စရိတ် များအပြင် အခြားခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအသီးသီး၏ လူမှုစီးပွား ကိစ္စရပ်များ ကိုလည်း တတ်နိုင် သမျှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်သွားရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.