ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာ ၀င်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြုံပြုရေးကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား (၁၃.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၇.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြုံပြုရေးကော်မတီရုံးခန်း၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(17-July-2020)

Friday