ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ပိုင်ကျုံမြို့၊ နောင်ဘိုကြီးကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ရွာကိုင်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် မဲစာရင်းများ ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၉)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် (၉.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ပိုင်ကျုံမြို့၊ နောင်ဘိုကြီးကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ရွာကိုင်းကောင်းကျေး ရွာအုပ်စုများရှိ ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် မဲစာရင်းများ ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည်။ (9-August-2020) Sunday