အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစောဝင်းထိန်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဝင်းထိန် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ` ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဖပန(နိုင်)၀၀၀၉၃၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၉ . ၁၉၆၇ (၄၉)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကတိုင်တိကျေးရွာ၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ခေတ္တပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးလှသင်း (ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်ဖွားညွန့်၊ ပညာရေး(ငြိမ်း) ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/မဝတ(နိုင်)၀၀၈၅၅၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၄ . ၅ . ၁၉၇၃  (၄၃)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဝှေ့ရှမ်းကျေးရွာ၊ မြ၀တီမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒုတိယနှစ်(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – လယ်ယာ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအင်ကရောက်၊ လယ်ယာ ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ကျန်ဖေါင်း၊ လယ်ယာ ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးတင်မျိုးဦး

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးတင်မျိုးဦး ၂။ အခြားအမည် – ကိုမျိုး ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ + မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၂၃၈၄၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၅ . ၁၉၇၂ (၄၄)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စျေးရောင်း၊ ခြံစိုက်ပျိုးရေး ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးတင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ

ဦးစောချစ်ခင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောချစ်ခင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/လဘန(နိုင်)၀၇၃၃၇၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၈ . ၄ . ၁၉၅၅  (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကိုမောင်ကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – B.A, BED (Eng) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပညာရေး(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးရွှေထွန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမင်းကိုခိုင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးမင်းကိုခိုင် ၂။ အခြားအမည် – ဦးမောင်ခိုင် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၁၀၆၁၄ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၇ . ၁၉၇၀  (၄၆)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စားဖျော်လုပ်ငန်း(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးထွန်းသိန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်မြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ

ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၉၂၈၄၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၈ . ၁၉၈၁  (၃၅)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ကရိတ်မြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဥပဒေဘွဲ့ (LL.B) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – အထက်တန်းရှေ့နေ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအေးဝင်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နန်းစမ်းမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစောလှမြင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောလှမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၁၃၇၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၇ . ၁၉၅၅ (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ဒါန်ရွာ၊ ဒုံရင်း၊ ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – အ.ပ.ထ အောင် ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – မြေစာရင်းဦးစီးဌာန(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောမောင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်စိန်သင်း(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသန်းနိုင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးသန်းနိုင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၂၇၃၈၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၅ . ၁၀ . ၁၉၅၆  (၅၉)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ပညာရေးတက္ကသိုလ်(ပထမနှစ်)(၁၉၇၄-၇၅) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ကုန်သည် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးဘစိန်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နှင်းခြုံ (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၂၅၆၁၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၀ . ၅ . ၁၉၅၄  (၆၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – မော်လမြိုင်မြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စီးပွားရေး) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါက်တာစောလှထွန်း၊ပြည်နယ်ဥက္ကဌ(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်အမာ၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်(ကွယ်လွန်)

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်(ကွယ်လွန်) ၂။ အခြားအမည် – ဦးချို ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/လဘန(နိုင်)၀၀၉၁၈၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၅ . ၁၉၆၁  (၅၅)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ရွှေဂွန်းကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – အမ်ဘီဘီအက်(စ်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးကျော်အေး(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်